Catclub Zeeland

Aansprakelijkheid Jeugdzeilen

Ik verklaar tijdens de trainingsdagen en (trainings)evenementen zelf verantwoordelijkheid te zijn voor het welzijn van mijn kind.

Ik verklaar ook dat mijn deelnemende kind(eren) bij het zeilen op catamarans of zittend in de motorboot verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen.

In het geval dat een deelnemer schade veroorzaakt aan derden zal ik Catclub Zeeland, haar bestuurders, de organisatie van het jeugdzeil-programma en de trainers vrijwaren van aansprakelijkheid.

In het geval dat mijn kinderen op een boot deelnemen die geen eigendom is van Catclub Zeeland heb ik als ouder een verzekeringspolis afgesloten in verband met eventuele ongevallen en wettelijke aansprakelijkheid.

Catclub Zeeland streeft ernaar om de door haar georganiseerde (trainings)evenementen zo adequaat mogelijk te begeleiden, teneinde het risico van ongevallen zoveel mogelijk uit te sluiten. Indien door een deelnemer of door hun wettelijk vertegenwoordiger wordt geconstateerd dat niet, althans niet voldoende begeleiding bij de door Catclub Zeeland georganiseerde (trainings)evenementen aanwezig is, dan is hij ertoe gehouden om het bestuur van Catclub Zeeland daarvan op de hoogte te stellen, zodat het bestuur alsnog zorg kan dragen voor dergelijke begeleiding.

Zonder hiermee op voorhand enige aansprakelijkheid voor enig schadevoorval te erkennen, indien er wel adequate begeleiding bij de door Catclub Zeeland georganiseerde (trainings)evenementen aanwezig is, is Catclub Zeeland in ieder geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor enige schade, indien de deelnemer of zijn wettelijk vertegenwoordiger zou besluiten om bij niet adequate begeleiding toch aan het betreffende (trainings)evenement deel te nemen.

Catclub Zeeland heeft voor de boten die zij aan haar leden ter beschikking stelt, een verzekeringspolis afgesloten in verband met eventuele ongevallen en wettelijke aansprakelijkheid. Ongeacht de reden voor een eventueel schadevoorval kan de aansprakelijkheid van Catclub Zeeland nimmer het schadebedrag dat door de verzekeringspolis wordt gedekt, overstijgen.

De deelnemer die slachtoffer is van een eventueel schadevoorval en/of de deelnemer die een eventueel schadevoorval veroorzaakt, vrijwaart Catclub Zeeland voor de eventuele aansprakelijkheid jegens die deelnemer of jegens eventuele derden, voor zover deze schade niet door de verzekeringspolis wordt gedekt. De verzekeringspolis althans het relevante deel daaruit, wordt op eerste verzoek door het bestuur aan de verzoeker daartoe, verstrekt.